บทความ

บทความ

Peering

Public Peering คือการส่งข้อมูลระหว่างกันบนแพลตฟอร์มของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet Exchange Point) โดยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต…

Internet Exchange Points (IXPs)

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Internet eXchange Point) หรือเรียกสั้นๆว่า IXP คือสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อกัน…

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 , หรือ Information Security Management System หรือ ISMS เป็นระบบมาตราฐานการจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล…