เกี่ยวกับเรา

The National Leading Digital

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในช่วงเริ่มแรก ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานเพื่อการเข้าถึง Content ที่อยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะภูมิภาค อเมริกา, ยุโรป, ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ตามลำดับ ทำให้มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถเข้าถึง Content ต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศได้ และ ในขณะเดียวกันนั้น การแลกเปลี่ยน Content ต่างๆ ของผู้ใช้งานในประเทศไทยก็ต้องถูกส่งไปแลกเปลี่ยนกันที่ต่างประเทศแล้วย้อนกลับเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นยังไม่มี Internet Exchange ในประเทศ ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีต้นทุนค่าบริการที่สูงมาก และประสิทธิภาพในการเข้าถึง Content ต่างๆยังไม่ดี เพราะการแลกเปลี่ยน Content ทุกครั้งจะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ทำให้มีระยะเวลารับ-ส่งข้อมูล (latency time) ที่สูง ดังนั้น การสื่อสารแห่งประเทศไทย ( The Communication Authority of Thailand : CAT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระหว่างประเทศรายหลักของประเทศจึงได้จัดตั้ง National Internet Exchange (NIX) ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยน Internet Traffic ของประเทศ ขึ้นมาเมื่อปี 2538 ทำให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน Internet Traffic ในประเทศดีขึ้นเนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรงผ่าน Internet Exchange ภายในประเทศทำให้ latency time ต่ำ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

รูปแสดงการเชื่อมต่อ Internet Gateway (IIG&NIX) ของประเทศไทยปี 2540

Thailand IX (TH-IX) ให้บริการเทคโนโลยีในรูปแบบ Layer 2 Internet โดยผู้ที่เชื่อมต่อเป็น Peering Member ส่วนใหญ่เป็น Internet Service Provider ในประเทศไทย โดยเชื่อมต่อกันในรูปแบบ Layer3 Internet Exchange

ปัจจุบัน Thailand IX (TH-IX) ได้ถูกพัฒนาจาก CAT NIX โดยปรับให้เป็น Internet Exchange ที่ให้บริการในรูปแบบ Layer2 Exchange ซึ่งเป็นรูปแบบสากลที่ทั่วโลกที่ใช้งาน โดยมี Node หลักอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

โดยผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Thailand IX(TH-IX) สามารถเลือกใช้งานผ่าน local access ของ CAT หรือจากผู้ให้บริการ Local access ชั้นนำ ซึ่งให้บริการอยู่ในพื้นที่ Carrier data center ซึ่งได้รับรองการให้บริการในมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน Peering Member ของ Thailand IX (TH-IX) ได้แก่ ISP, Broadband provider, Mobile operator, Government, Enterprise, ผู้ให้บริการจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้ง Content provider ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะย้ายฐาน Content มายังประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้บริการ Thailand IX (TH-IX) มีปริมาณการเชื่อมต่อเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ประโยชน์การเชื่อมต่อกับ Internet Thailand IX (TH-IX)  จากการเป็น Internet Exchange ที่มีจำนวน Peering Member และความหลากหลายของผู้เชื่อมต่อที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มมาขึ้นอีกในอนาคต ทำให้ผู้เชื่อมต่อสามารถแลกเปลี่ยน Internet Traffic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี latency time/ Hop count ที่ต่ำ รวมถึงต้นทุนในการเชื่อมต่อที่ประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านบริการ IP Transit ที่ต่างประเทศ หรือการเชื่อมต่อเข้าหา Content ภายในประเทศแต่ละรายโดยตรง ทำให้ Thailand IX(TH-IX) ยังคงเป็นผู้ให้บริการ Internet Exchange รายหลักของประเทศ และมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางของ Internet Exchange หลักในการของภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต