ตารางราคา

ตารางราคา

Port InterfacePrice list (Baht/Month)One Time Charge (Baht)
1 GE7,50020,000
10 GE50,00020,000
100 GE350,00020,000